به «کلینک ارتوپدی فنی شیرین» خوش آمدید.

کلینک ارتوپدی فنی شیرین با هدف ارائه خدمات پروتز (دست و پای مصنوعی) تاسیس شد. در این کلینک توانمندی ساخت انواع دست و پای مصنوعی با جدیدترین قطعات و مطابق با تکنولوژی روز امکان پذیر است.

Warning: Table './shirincc_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:396:\"Table './shirincc_drupal/accesslog' is marked as crashed and should be repaired\nquery: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('به «کلینک ارتوپدی فنی شیرین» خوش آمدید.', 'node/31', '', '54.198.139.141', 0, 'ce268d912382a186c28d00e9e9284bcc', 539, 1397945202)\";s:5:\"%file\";s:63:\"/home/shirincc/public_html/modules/statistics/statistics.module\";s:5:\"%line\";i:64;}', 3, '', 'http in /home/shirincc/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128