گواهینامه ها

  حسين شيرين با عضويت خود در انجمن علمي ارتز و پروتز ايران و انجمن بين المللي ارتز و پروتز سعي دارد تا علاوه بر حفظ ارتباط خود با جامعه علمي و به روز نگه داشتن معلومات خود، دانش و تجربه خود را به سايرين منتقل نمايد.
  او همچنان که در عرصه آموزش ساخت دست مصنوعی و پای مصنوعی به دانشجويان و علاقمندان فعاليت دارد با شرکت در کارگاه هاي مختلف سعي دارد تا توانمندي علمي و مهارتي خود را به روز نگه دارد و از اين طريق با جديدترين روش هاي روز ساخت دست مصنوعی و پای مصنوعی به فعاليت ادامه دهد.
  تاکنون شيرين در کارگاه هاي مختلفي شرکت کرده است که در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شود:
  • دوره ساخت پای مصنوعی (پروتزهای پای) زير زانو، بالاي زانو و لگن، 1980 لغايت 1984، زير نظر کارشناسان شرکت اتوبوک
  • کارگاه دو هفته اي ساخت دست مصنوعی زير و بالاي آرنج و ساخت پای مصنوعی (پروتز پا) بالاي زانو، 2001، شرکت اتوبوک از آلمان
  • کارگاه پنج روزه تنظيم مفاصل زانو و قطعات آن، 2006، شرکت ميدي
  • کارگاه دو روزه بيومکانيک پای مصنوعی (پروتز پا)زير زانو، 2006
  • دوره آموزشي ساخت دست مصنوعی و پای مصنوعی، 2008، شرکت بلچفورد، انگلستان
  • کارگاه دو روز ساخت دست مصنوعی (پروتز دست) بالاي آرنج ، 2002، شرکت RSL STEEPER
  • کارگاه چهار روزه ساخت پای مصنوعی (پروتز پا) زير زانو با لاينر سيليکوني و ارتوژل، 2000، شرکت اتوبوک، آلمان
  • کارگاه ساخت پای مصنوعی (پروتز پا) زير زانو، 2005، شرکت اوسر
  • کارگاه ساخت پای مصنوعی (پروتز پا) اندام تحتاني، 2005، شرکت ايندوليت، انگلستان
  • کارگاه فيتينگ دست مصنوعی و پای مصنوعی ، 2009، شرکت ته لين، تايوان
  • کارگاه ساخت پای مصنوعی (پروتز پا)بالاي زانو، 2009، شرکت اشتريفيندر، آلمان
  • کارگاه آموزشي دست مصنوعی مايوالکتريک بالاي آرنج، شرکت RSL STEEPER، انگلستان
  • کارگاه آموزش سيستم آيسروس، 1996، شرکت گومد، آلمان
  • کارگاه مفاصل پيشرفته زانوي پروتز، 1384، پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان
  • کارگاه کارشناسان دارو و تجهيزات پزشکي، 1384، هفتمين همايش کشوري ارتز و پروتز، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
  • کارگاه راديولوژي باليني، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
  • کارگاه ساخت دست مصنوعی (پروتز اندام فوقاني)، 1387، شرکت بلچفورد، انگلستان
  • کارگاه ساخت پای مصنوعی (پروتزاندام تحتاني)، 1388، شرکت اوسر
  • کارگاه ساخت دست مصنوعی و پای مصنوعی (پروتز) مايوالکتريک 2000، شرکت اتوبوک، آلمان
  • کارگاه درمان صدمات ناشي از مين، 2004، پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان
  • کارگاه آموزشی نصب و تعمیر مفاصلNabtesco  ،سال 1388، مرکز ارتز و پروتز کوثر
  • Endolite Pruduct Training Seminar in Tehran, Iran on Tuesday 18th October 2016
  • Participated on seminar for LAPOC System Leg 20-21 June 2011