مراحل تمرین مددجو و استفاده از پای مصنوعی زیر زانو (فیلم)

    بخش اول - مراحل تمرین مددجو و استفاده از پای مصنوعی (پروتز) زیر زانو آپارات - یوتیوب  
    بخش دوم - مراحل تمرین مددجو و استفاده از پای مصنوعی (پروتز) زیر زانو آپارات - یوتیوب  
    بخش سوم - مراحل تمرین مددجو و استفاده از پای مصنوعی (پروتز) زیر زانو آپارات - یوتیوب