موارد عدم استفاده از لاینرها

    در موارد زیر توصیه می شود که پروتز دارای لاینر برای مددجو ساخته نشود:
    • مددجویانی که به هر دلیل قادر به نظافت و ضدعفونی کردن لاینر حداقل  یکبار در طول روز نباشند.
    • مددجویانی که به علت ضعف عضلات و یا دفورمیتی و مشکلات موجود در دست، قدرت صحیح پوشیدن لاینر را ندارند و یا کسی را ندارند به آنها کمک کنند.
    • مددجویانی که نقص بینائی دارند و نمی توانند لاینر را صحیح بپوشند.