احساس درد در ناحیه استمپ در تمرین با پای مصنوعی یا دست مصنوعی

  1.  ممکن است درد بصورت موضعی به علت تشکیل استئوفیت یا خار استخوانی در انتهای استخوان های برش خورده باشد.
  2. درد موضعی ممکن است ناشی از تشکیل نورما در انتهای استمپ باشد (ندول عصبی) که با معاینه فیزیکی از انتهای استمپ بصورت یک توده کوچک زیر انگشتان دست حس می شود.
  3. درد موضعی ناشی از نورما انتهای استمپ که ممکن است پوشش کافی نداشته باشد ایجاد شود و معمولا پزشک جراح سر عصب برش خورده را در عمق عضله قرار می دهد.
  4. درد به علت زخم های چسبنده پوست به عضله یا استخوان می باشد که در اثر کشش پوستی درد ایجاد می شود.
  5. درد در اثر فتق دیسک کمر در اندام تحتانی و یا فتق دیسک گردنی در اندام فوقانی که بصورت دردهای تیر کشنده در عضو قطع شده ایجاد می شود.
  6. درد موضعی در اثر برخورد یا فشار دیواره سخت سوکت با نواحی استخوانی حساس استمپ ایجاد می شود.

  در صورت ایجاد درد در این موارد ابتدا توسط کارشناس ارتوپدی فنی با تجربه مورد ارزیابی قرار می گیرد بدواً باید نیرو گشتاور حاصله از نیروی مکانیکی وزن بدن و نیروی عکس العمل از طرف زمین را به حداقل رساند تا استمپ در داخل سوکت ثبات داشته باشد و این کار با جابجایی سوکت بر روی پنجه امکان پذیر است و یا در پاره از موارد با تغییر حجم موضعی دیواره سوکت با حرارت نقاط فشار روی استمپ را کم می­کنیم و با اعمال این موارد احتمالاً مشکل رفع خواهد شد. ضمنا مشکلات ایجاد درد در موارد بالا با درد فانتوم پین و احساس درد خیالی متفاوت است و هر کدام به جای خود باید مورد معاینه و بررسی قرار بگیرد تا مشکل مرتفع شود
  در غیر اینصورت توسط جراح مربوطه یا طب فیزیکی پس از بررسی و معاینه بالینی به روش های اختصاصی خودشان درمان خواهد شد.