مراحل ساخت پای مصنوعی و دست مصنوعی در کلینیک ارتوپدی فنی شیرین

  وسیله ای که جایگزین عضو قطع شده می شود را پروتز پا یا پروتز دست یا اصطلاحاً پای مصنوعی یا دست مصنوعی می گویند. مراحل ساخت پای مصنوعی و دست مصنوعی در کلینیک ارتوپدی فنی شیرین به شرح زیر می باشد:
  1. برای طراحی و ساخت پای مصنوعی و دست مصنوعی پس از تجویز ساخت از طرف پزشک مربوطه ابتدا در مرکز ارتوپدی فنی نوع قطع عضو ـ طول قطع عضو ـ دامنه حرکتی عضو آمپوته ـ قدرت عضلات ـ نداشتن تورم ـ ارزیابی نقاط حساس به فشار و درد و علت قطع عضو در پرونده ثبت می شود. 
  2. تعیین سیستم ساخت پای مصنوعی یا دست مصنوعی که سیلیکونی یا پلی فرمی باشد و تعیین نوع قطعات و برند کارخانه با توجه به توان مالی مددجو و توافق طرفین و برآورد هزینه نهایی و ثبت در پرونده 
  3. اندازه گیری و مشخص کردن نقاط حساس روی استمپ 
  4. قالب گیری از استمپ 
  5. ساخت سوکت پلاستیکی (لمینه ایشن) 
  6. نصب سوکت روی قطعات از پیش تعیین شده ـ پنجه ـ مفصل و غیره 
  7. تنظیم استاتیک سوکت روی قطعات و آماده شدن پای مصنوعی یا دست مصنوعی جهت تمرین 
  8. تنظیم داینامیک پای مصنوعی در حین راه رفتن 
  9. مقاوم سازی بین سوکت و قطعات و روکش زیبائی پروتز