پروتز اندام فوقانی (دست مصنوعی)

    در اين مرکز، انواع دست مصنوعي براي سطوح مختلف قطع عضو با استفاده از جديدترين قطعات و تکنولوژي هاي روز ساخته مي شود. دست مصنوعي نهايي ممکن است به صورت مکانيکي، الکترونيکي، هيبريد (ترکيبي از کنترل حرکت به صورت الکترونيکي و مکانيکي) کنترل شود.
    در برخي موارد بنا به نظر کارشناس يا مراجعه کننده تنها براي حفظ ظاهر فرد و بدون عملکرد ساخته شود. در مواردي که قطع عضو در ناحيه مچ دست به پايين يا در ناحيه انگشتان باشد از پروتزهاي زيبايي يا انواع فيلر با هدف حفظ ظاهر و بازسازي بخش هاي از دست رفته استفاده مي شود.