پای مصنوعی برای قطع از مفصل ران و لگن

    در قطع از مفصل ران ممکن است کل مفصل یا بخشی از آن برداشته شود که در این صورت مفصل ران حرکت چندانی نخواهد داشت و درست مانند پروتز لگن لازم است تا از مفصل ران مصنوعی برای تقلید حرکت مفصل ران استفاده کرد.
    در قطع از لگن ممکن است بخشی از لگن به علل مختلف مانند تصادف، تومور، انفجار و غیره از بین رفته باشد و یا خارج شده باشد. در ساخت این نوع پای مصنوعی لازم است تا بخشی بسکت مانند برای در بر گرفتن ناحیه لگن طراحی شود تا مفصل ران به آن متصل و سپس بقیه قسمت های پا از طریق مفصل ران پای مصنوعی به بسکت متصل شود. در این نوع پروتز معمولا از مفاصل خاصی برای تقلید حرکات مفاصل طبیعی به همراه حفظ ثبات و تعادل در حالت های ایستاده، نشسته و راه رفتن استفاده می شود.
    با ساخت این نوع پای مصنوعی فردی که مجبور است با ویلیچر و یا دو عصای زیر بغل بایستد و راه رود تواند به صورت مستقل راه رود.