درباره ما

    کلينک ارتوپدي فني شيرين افتخار دارد تا بر پايه دانش و تجربه خود در ساخت دست و پاي مصنوعي به جامعه خدمت کند. در اين مرکز با همکاري پرسنل باتجربه و تحصيل کرده دست و پاهاي مصنوعي مطابق با استاندارد و با استفاده از جديدترين روش ها و قطعات ساخته مي شود.