پروتز اندام تحتانی (پای مصنوعی)

     در اين مرکز، انواع پاي مصنوعي براي سطوح مختلف قطع عضو با استفاده از جديدترين قطعات و تکنولوژي هاي روز ساخته مي شود. در پاي مصنوعي ممکن است بسته به نياز از از مفاصل هيدورليکي و الکترونيکي ران و زانو استفاده شود و از بهترين و مناسب ترين انواع پنجه پا به متحرک يا ثابت براي قسمت پنجه استفاده شود. امروزه در بخش تماس استامپ (ناحيه قطع شده) با پاي مصنوعي ممکن است از انواع لاينر سيليکوني و ژلي استفاده شود. در مواردي که قطع عضو در ناحيه مچ به پايين باشد از پروتزهاي زيبايي يا انواع فيلر با استفاده از مواد سيليکوني، فومي يا چرمي براي بازسازي بخشي از دست رفته استفاده مي شود.