پای مصنوعی برای قطع زیر زانو

    قطع زیر زانو ممکن است به علل مختلف اتقاق بیافتد. در این حالت به علت اینکه قطع از ناحیه زیر مفصل زانو است تنها بخش های تحتانی شامل مچ و پا و بخشی از ساق پا موجود نیست که در ساخت این نوع پروتز بازسانی می شود.  
    بخشی که در تماس با پا است ممکن است از جنس پلیفوم، ژل یا سیلیکون باشد که سبب راحتی فرد می شود. در ناحیه مچ و پنجه نیز از انواع مختلف پنجه استفاده می شود که دارای خصوصیات مختلف می باشند.